И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   З А   Б И Б Л И О Т Е К А Р Е  


СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТРУЧНИ ИСПИТИ
  СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
   
   

Матични послови
руководилац одељења
Новка Шокица Шуваковић
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 278
 
за високошколске и народне библиотеке
Силвија Чамбер
e-mail: cambers@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 276
 
 
 
Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности
 
   
ОРГАНИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСВРШАВАЊА У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ
  У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11), Правилником о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 18/13) и Одлуком о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања Библиотека Матице српске ће за запослене у библиотечко-информационој делатности током 2022. године реализовати одобрене акредитоване програме чији је предлагач.
Програми Библиотеке Матице српске реализоваће се превасходно у Библиотеци Матице српске, али се они могу реализовати и у матичним јавним библиотекама у случају да постоји интерес довољног броја запослених и да матична библиотека обезбеди прописане услове за реализацију програма. Распоред реализације акредитованих програма Библиотеке Матице српске у матичним библиотекама утврђиваће се појединачно на основу иницијативе матичне библиотеке и у договору Библиотеке Матице српске и матичне библиотеке.
Програми Библиотеке Матице српске су бесплатни за све запослене у библиотечко-информационој делатности.
Путне трошкове и дневнице за предаваче акредитованих програма Библиотеке Матице српске за запослене у библиотечко-информационој делатности који се реализују у матичним библиотекама сноси матична библиотека у којој се акредитовани програм реализује.
Полазницима својих акредитованих програма Библиотека Матице српске издаће одговарајуће потврде о присуству програму било да се програм реализује у Библиотеци Матице српске било да се организује у некој матичној библиотеци.
   
ПРИЈАВЉИВАЊЕ
  Пријављивање радника за присуство акредитованим програмима Библиотеке Матице српске обавља библиотека/установа у којој је радник запослен на датим обрасцима (Пријава 1 – програми у Библиотеци Матице српске и Пријава 2 – програми у матичним библиотекама). Пријаве се попуњавају за сваки програм појединачно.
Пријава, оверена и заведена у деловодном протоколу установе доставља се на адресу:
Одељење за матичне послове, Библиотека Матице српске, 21 000 Нови Сад, Матице српске 1.
Пријављивање за присуство акредитованим програмима Библиотеке Матице српске у Библиотеци Матице српске обавља се обавезно најмање 15 дана пре термина одржавања одређеног програма.
За све информације можете се обратити Одељењу за матичне послове Библиотеке Матице српске на телефоне: 021/529-749 и 021/420-199, локал 276.
   
ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ
Назив акредитованог програма Аутор Облик и трајање и број полазника Датум и почетак одржавања
Иновативне комуникационе вештине и мотивисање запослених у остваривању својих циљева Милица Поповић Семинар / радионица
4 радна сата
15 полазника

12. април (у 10 часова)

 
НАПОМЕНА: Све програме могуће је реализовати и у матичним јавним библиотекама.

Заинтересовани полазници благовремено ће бити обавештени о новим терминима одржавања акредитованих програма у БМС. 

© Библиотека Матице српске 2022