I N F O R M A C I J E   Z A   B I B L I O T E K A R E  


STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STRUČNI ISPITI
  STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
   
   

Matični poslovi
rukovodilac odeljenja
Novka Šokica Šuvaković
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 278
 
za visokoškolske i narodne biblioteke
Silvija Čamber
e-mail: cambers@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 276
 
 
 
Stalno stručno usavršavanje u bibliotečko-informacionoj delatnosti
 
   
ORGANIZACIJA AKREDITOVANIH PROGRAMA STALNOG STRUČNOG USVRŠAVANjA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U 2019. GODINI
  U skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 52/11), Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju u bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 18/13) i Odlukom o obrazovanju Komisije za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja Biblioteka Matice srpske će za zaposlene u bibliotečko-informacionoj delatnosti tokom 2019. godine realizovati odobrene akreditovane programe čiji je predlagač.
Programi Biblioteke Matice srpske realizovaće se prevashodno u Biblioteci Matice srpske, ali se oni mogu realizovati i u matičnim javnim bibliotekama u slučaju da postoji interes dovoljnog broja zaposlenih i da matična biblioteka obezbedi propisane uslove za realizaciju programa. Raspored realizacije akreditovanih programa Biblioteke Matice srpske u matičnim bibliotekama utvrđivaće se pojedinačno na osnovu inicijative matične biblioteke i u dogovoru Biblioteke Matice srpske i matične biblioteke.
Programi Biblioteke Matice srpske su besplatni za sve zaposlene u bibliotečko-informacionoj delatnosti.
Putne troškove i dnevnice za predavače akreditovanih programa Biblioteke Matice srpske za zaposlene u bibliotečko-informacionoj delatnosti koji se realizuju u matičnim bibliotekama snosi matična biblioteka u kojoj se akreditovani program realizuje.
Polaznicima svojih akreditovanih programa Biblioteka Matice srpske izdaće odgovarajuće potvrde o prisustvu programu bilo da se program realizuje u Biblioteci Matice srpske bilo da se organizuje u nekoj matičnoj biblioteci.
   
PRIJAVLjIVANjE
  Prijavljivanje radnika za prisustvo akreditovanim programima Biblioteke Matice srpske obavlja biblioteka/ustanova u kojoj je radnik zaposlen na datim obrascima (Prijava 1 – programi u Biblioteci Matice srpske i Prijava 2 – programi u matičnim bibliotekama). Prijave se popunjavaju za svaki program pojedinačno.
Prijava, overena i zavedena u delovodnom protokolu ustanove dostavlja se na adresu:
Odeljenje za matične poslove, Biblioteka Matice srpske, 21 000 Novi Sad, Matice srpske 1.
Prijavljivanje za prisustvo akreditovanim programima Biblioteke Matice srpske u Biblioteci Matice srpske obavlja se obavezno najmanje 15 dana pre termina održavanja određenog programa.
Za sve informacije možete se obratiti Odeljenju za matične poslove Biblioteke Matice srpske na telefone: 021/529-749 i 021/420-199, lokal 276.
   
TERMINI ODRŽAVANjA AKREDITOVANIH PROGRAMA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE U BIBLIOTECI MATICE SRPSKE U 2019. GODINI
Naziv akreditovanog programa Autor/i Oblik i trajanje i broj polaznika Datum i početak održavanja
Od biblioteke do naučnog rukopisa dr Tatjana Bogojević,
Daniela Kermeci,
Bojana Bjelica
Seminar / radionica
4 radna sata
20 polaznika

18. novembar (u 9 časova)
19. novembar (u 9 časova)
2. decembar - termin popunjen
3. decembar - termin popunjen

Motivisani bibliotekari pokreću svet (veština motivisanja bibliotekara) Jelena Jovin Radionica
4 radna sata
15 polaznika
20. novembar (u 10 časova)
 
NAPOMENA: Sve programe moguće je realizovati i u matičnim javnim bibliotekama.

Zainteresovani polaznici blagovremeno će biti obavešteni o novim terminima održavanja akreditovanih programa u BMS. 

© Biblioteka Matice srpske 2019