O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI
rukovodilac odeljenja
Miroslav Aleksić
e-mail: maleksic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 109
/fax. + 381 21 420 271
nabavka i razmena domaćih publikacija
i prijem poklona
Radivoj Doderović
e-mail: rasa@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 287
nabavka domaćih publikacija
i prijem poklona
Jelena Kovaček-Svetličić
e-mail: jelena@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 287
prijem obaveznog primerka
Stevan Dražić
e-mail: sdrazic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 6612 254
+ 381 21 420 199 / 153
razmena publikacija
na slovenskim jezicima
Verica Ševo
e-mail: vsevo@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 289
razmena publikacija
na engleskom i drugim jezicima
Olivera Krivošić
e-mail: okrivosic@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 290
razmena publikacija
na nemačkom jeziku
Tamara Vujkov-Đuranović
e-mail: tvujkov@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 290
razmena publikacija
na romanskim jezicima
Sonja Ivanović
e-mail: sivanovic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 289
razmena publikacija
na mađarskom jeziku
Katalin Rafa
e-mail: krafa@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 159
 
ODELJENJE ZA NABAVKU PUBLIKACIJA

NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA

Zbirke Biblioteke Matice srpske popunjavaju se obaveznim primerkom, putem otkupa Ministarstva kulture,  kupovinom, razmenom, poklonom i depozitom FAO i UNESKO i svake godine povećaju se za oko šezdeset hiljada publikacija.

Na osnovu Zakona o obaveznom primerku publikacija, Biblioteka prima pet primeraka svake publikacije štampane u Vojvodini, kao i elektronsku kopiju obaveznog primerka. Dva primerka zadržava (za svoj osnovni fond i za Zavičajnu zbirku), dva šalje u razmenu Narodnoj biblioteci Srbije a jedan  Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Ivo Andrić“ iz Prištine.

Biblioteka Matice srpske redovno razmenjuje publikacije sa nacionalnim bibliotekama: Centralnom narodnom bibliotekom Crne Gore „Đurđe Crnojević" na Cetinju i Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske u Banjoj Luci.

Posebno je značajna tradicionalna razmena knjiga i periodike sa preko 300 srodnih ustanova (nacionalne biblioteke, akademije nauka i sl.) iz pedesetak zemalja. Biblioteka snabdeva srpskom knjigom i lektorate i slavističke centre u svetu, kao i srpske biblioteke u Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj. Godišnje se razmeni desetak hiljada publikacija, uključujući sva izdanja Biblioteke i Matice srpske. Pretežno razmenom, ali i drugim vidovima nabavke, Biblioteka redovno dobija veliki broj naslova inostrane periodike.

Od svojih mnogobrojnih darodavaca Biblioteka svake godine dobije na poklon petnaestak hiljada publikacija, a na osnovu depozita FAO i UNESKO primi godišnje pedesetak publikacija.

BMS od svog osnivanja prikuplja i sve publikacije (knjige, periodiku, sitni štampani materijal) koje se objavljuju u dijaspori.


Četvorojevanđelje s kraja 16. veka

Inicijali iz crnojevićkog Oktoiha prvoglasnika


© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2021