O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


FINANSIJSKI POSLOVI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVIšef računovodstva
mr Jelica Grbić
e-mail: bms@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 146
 

FINANSIJSKI POSLOVI

Odeljenje finansijskih poslova vodi računovodstvo, izrađuje analize, periodične i godišnje obračune, planove, obračunava plate i ostala primanja.

račun prihoda ustanova kulture: 840-31120845-93
OBAVEZAN poziv na broj po modelu 97 4602349040174231400

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015