I N F O R M A C I J E   Z A   B I B L I O T E K A R E  


STRUČNI ISPITI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STRUČNI ISPITI
  STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
   
   

Matični poslovi
rukovodilac odeljenja
Novka Šokica Šuvaković
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 278
 
za visokoškolske i narodne biblioteke
Marina Šmudla
e-mail: msmudla@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 525 859
+ 381 21 420 199 / 277
Silvija Čamber
e-mail: cambers@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 276
 
 
 
Stručni ispiti u bibliotečko-informacionoj delatnosti
 
   
  U skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 52/11), Pravilnikom o programu stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visini naknade za rad Komisije za polaganje stručnih ispita ("Službeni glasnik RS" br. 123/12), Zakonom o nadležnostima Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 99/2009) i Rešenju o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zaposlenih u bibliotekama Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu (br. 106-152-01380/2007-03 od 19. decembra 2007. godine), Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Polaganje ispita organizuje se u dva ispitna roka (majski i novembarski) u prostorijama Biblioteke.
   
 
PREDMET PREDAVAČ e-pošta
Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja i propisi iz bibliotečko-informacione delatnosti mr Radmila Dabanović radmila.dabanovic@gmail.com
Osnove bibliotekarstva mr Gordana Đilas gordana@bms.ns.ac.rs
Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija Melanija Blašković
(ispitivač za deo predmeta „Katalogizacija")

Slađana Subašić
(ispitivač za deo predmeta „Predmatna i stručna klasifikacija")
melanija@bms.ns.ac.rsssubasic@bms.ns.ac.rs
Informatika u bibliotekarstvu Novka Šokica Šuvaković novka@bms.ns.ac.rs
Bibliografija Vesna Ukropina vukropina@bms.ns.ac.rs
Istorija pisma, knjige i biblioteka mr Dušica Grbić dgrbic@bms.ns.ac.rs
Zaštita bibliotečke i arhivske građe Pavle Živković zivkovicp@bms.ns.ac.rs
   

RASPORED ČASOVA ZA INSTRUKTIVNI SEMINAR (8. do 12. april 2024.)

OBAVEŠTENJE O TERMINIMA – MAJSKI ISPITNI ROK 2024.

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (za zaposlene u bibliotečko-informacionoj delatnosti)

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (po osnovu člana 8. stav 2. Pravilnika)

ISPITNA PITANJA

   

PRAVILNIK

CENOVNIK

  Uputstvo za pravna lica – molimo pravna lica da se obrate našem računovodstvu na telefon 021/420-199 lokal 131, ili mejl bms@eunet.rs i da zatraže račun na osnovu kojeg će izvršiti uplatu troškova polaganja stručnog ispita. 

© Biblioteka Matice srpske 2024