I N F O R M A C I J E   Z A   I Z D A V A Č E  


CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
  OBAVEZNI PRIMERAK
  OTKUP PUBLIKACIJA
   
   
   

Služba za izradu CIP-a BMS
Adresa:
Biblioteka Matice srpske
Služba za CIP
Matice srpske 1
21000 Novi Sad
 
+381 021 420 199 / lok. 268
/fax +381 021 66 11 247

e-mail:l:cip@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:cipbms@gmail.com

 
ZA FIZIČKA LICA:
račun prihoda ustanova kulture:
840-31120845-93
OBAVEZAN poziv na broj po modelu 97 4602349040174231400
 
OBAVEŠTENJE O PLAĆANJU ZA PRAVNA LICA
 
Radno vreme: 7:30 - 14:30 radnim danom
 


 

Statistika izrade CIP-a u BMS od 2000. godine

Godina

Broj CIP zapisa 

2000.

1.004

2001.

1.182

2002.

1.524

2003.

1.730

2004.

2.259

2005.

2.225

2006.

2.500

2007.

2.585

2008.

2.583

2009.

2.303

2010.

2.533

2011.

2.411

2012.

2.469

2013.

2.502

2014.

2.596

2015.

2.516

2016.

2.497

2017.

2.680

2018.

2.885

2019.

2.902

2020.

2.714

2021.

3.017

2022.

2.815

 
 
Informacije o izradi CIP-a

Biblioteka Matice srpske, u skladu sa članom 34, stav 1, tačka 16, Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS br. 52/11), ima zadatak da izrađuje CIP, odnosno da obavlja katalogizaciju u publikaciji (Cataloguing in Publication).

CIP predstavlja preliminarni, skraćeni kataloški opis koji se pre objavljivanja izrađuje prema međunarodnim standardima, i sadrži najrelevantnije podatke o bibliografskim karakteristikama i sadržaju  publikacije.

CIP se izrađuje za:
- monografske publikacije;
- serijske publikacije i druge kontinuirane izvore (novi i tekući naslovi časopisa, zbornika, godišnjaka i tako dalje);
- neknjižnu građu (štampane muzikalije, fonodokumenta, audiovizuelna građa, kartografska građa, plakati, razglednice, grafičke mape i slično);
- elektronske izvore (sa lokalnim pristupom).

Na zahtev izdavača dodeljuje se UDC broj i/ili izrađuje kataloški zapis za članke i druge priloge iz stručnih časopisa i periodičnih zbornika.

Na zahtev izdavača člancima i drugim prilozima iz zbornika (omeđenih publikacija) dodeljuje se UDC broj.

CIP se ne izrađuje za reklamne prospekte i programe, interna dokumenta, roto-romane, uputstva za rukovanje i održavanje, pozivnice, letke, zidne i druge kalendare koji ne sadrže stručne ili literarne priloge, rokovnike bez tekstualnih priloga, cenovnike proizvoda i usluga, prospekte izdavačkih kuća, muzeja i sličnu građu.

Izdavač ima obavezu da na publikaciji odštampa ovaj kataloški zapis, na vidnom mestu i bez ikakvih grafičkih izmena, kako to propisuje Stručno uputstvo za katalogizaciju u publikaciji - CIP. Veoma je važno za izdavače da ovo uputstvo pročitaju u celosti.

Cenovnik:
Izrada kataloškog opisa knjige pre štampanja (CIP)
1.500,00 din.
Izrada kataloškog opisa periodike pre štampanja (CIP)
1.500,00 din.
Decimalna obrada članaka u periodici (po članku)
630,00 din.
Kataloški opis priloga u periodici i monografiji (po prilogu)
630,00 din.
Decimalna obrada priloga (po prilogu)
630,00 din.Uputstva za izradu CIP-a

Materijal za katalogizaciju može se dostaviti mejlom našoj Službi za CIP na adresu cip@bms.ns.ac.rs, odnosno cipbms@gmail.com, ukoliko je atačment veći od 5MB. Materijal možete doneti i lično Službi za CIP, svakog radnog dana od 7:30 do 14:30.
U oba slučaja potrebno je sledeće:
Materijal sa kompletnim impresumom;
ISBN / ISSN / ISMN / ISAN broj (koji prethodno dobijate od nadležne službe u Narodnoj biblioteci Srbije);
Popunjen obrazac za dobijanje CIP-a (može se preuzeti na našem sajtu, ili u Službi za CIP);
Ukoliko je uplatilac FIZIČKO LICE, dokaz o uplati iznosa od 1.500,00 dinara (račun prihoda ustanova kulture: 840-31120845-93, OBAVEZAN poziv na broj po modelu 97 4602349040174231400, sa naznakom  Za izradu CIP-a”. PRAVNA LICA plaćaju po prijemu fakture.

Izrađeni CIP šaljemo vam mejlom najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema materijala, ne računajući dane vikenda i praznika, ili ga preuzimate lično u Biblioteci Matice srpske.
Za materijal donesen lično, CIP može biti izrađen istog dana, do 14:30.

O izdavanju ISBN / ISSN / ISMN / ISAN brojeva potražite više na : https://nb.rs/za-izdavace/

 
UPUTSTVA I OBRASCI ZA PREUZIMANJE:
UPUTSTVO ZA IZRADU CIP-a  ZA MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE (PDF)
CIP OBRAZAC ZA MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE - (DOC)
 
UPUTSTVA ZA IZRADU CIP-a  ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE (PDF)
CIP OBRAZAC ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE - (DOC)
 
UPUTSTVO ZA IZRADU CIP-a ZA AUDIO-VIZUELNU GRAĐU (DVD) (PDF)
CIP OBRAZAC ZA AUDIO-VIZUELNU GRAĐU (DVD) - (DOC)
 
UPUTSTVO ZA IZRADU CIP-a  ZA ŠTAMPANE MUZIKALIJE (PDF)
CIP OBRAZAC ZA ŠTAMPANE MUZIKALIJE - (DOC)
 
UPUTSTVO ZA IZRADU CIP-a  ZA ZVUČNE SNIMKE (PDF)
CIP OBRAZAC ZA ZVUČNE SNIMKE (kompakt disk, audio kaseta, gramofonska ploča) - (DOC)


 

© Biblioteka Matice srpske 2023