О Д Е Љ Е Њ А   Б И Б Л И О Т Е К Е   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТАРА И РЕТКА КЊИГА И ЛЕГАТИ
  НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
  КАТАЛОШКО-БИБЛИОГРАФСКА ОБРАДА
  ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА
РЕФЕРАЛНА ДЕЛАТНОСТ И
  МАТИЧНИ ПОСЛОВИ
  ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА
  ОПШТИ ПОСЛОВИ
  ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
e-mail: referalni@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 525 859
+ 381 21 420 199 / 271, 277
руководилац одељења
Новка Шокица Шуваковић
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
виши документалиста
Иванка Клајн
e-mail: ivanka@bms.ns.ac.rs
документалиста
Марина Шмудла
e-mail: msmudla@bms.ns.ac.rs
АГРИС центар
Марина Ђачић
e-mail: mdjacic@bms.ns.ac.rs
+ 381 420 199 / 232
Иницијали из

црнојевићког
Октоиха првогласника
 
REFERALNI CENTAR


РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР

Реферални центар је основан 1985. године и омогућава врло добру повезаност са светом у размени научних, стручних и пословних информација и прибављању примарних публикација.

Делатности  центра су разноврсне и подразумевају: тематска претраживања у страним базама података, међубиблиотечку позајмицу из иностранства, претраживање цитираности радова научних радника, учествовање у изради међународне базе AGRIS.

Тематска претраживања се врше у разним базама података које су доступне у папирној верзији, на компакт диску и на Интернету. Одељење има на располагању све три збирке Индекса научних цитата (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts&Humanities Citation Index) од 1945. године до данас, а оне обухватају чланке из око 10.000 реномираних часописа у свету. Од 1996. године обезбеђен је онлајн приступ овој бази, а од 2001. године и Зборницима радова из ових серија.

Библиотека Матице српске је један од оснивача Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку база података, односно електронских сервиса, као и набавку страних часописа у папирној форми (КОБСОН). На сајту КОБСОН-а доступно је преко двадесет сервиса са око 35.000 електронских часописа и преко 90.000 електронских књига.

У БМС се израђује библиографија цитираности радова истраживача у Индексима научних цитата у серијама за природне науке (од 1945. године),  друштвене науке (од 1956. године) као и у серији за уметност и хуманистичке науке (од 1975. године), а од 2001. године и у Зборницима радова из свих ових серија. Више информација ОВДЕ.

За израду библиографије цитираности радова потребно је доставити комплетну, хронолошки сређену библиографију радова која се лично или електронским путем предаје Одељењу.
Уколико се захтев шаље електронски, неопходно је попунити одговарајући ФОРМУЛАР
За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Да би се дошло до примарног текста (књиге или чланка из часописа), користи се систем међубиблиотечке позајмице. Копије радова као и књиге наручују се из SUBITO центра (конзорцијум библиотека Немачке, Аустрије, Швајцарске), Британске библиотеке, као и из било које националне или стручне библиотеке у свету. Копије стигну у року од 2 дана, а књиге за десетак дана.
Више информација ОВДЕ.

Библиотека Матице српске од 1982. године учествује у изради међународне базе података за пољопривредне науке и технологије (АГРИС), тако што се одабрани радови из те области објављени на територији наше земље документалистички обраде и укључе у базу. У изради ове базе учествује 150 АГРИС центара из 65 земаља света. База броји преко 7 милиона библиографских референци које садрже линк ка full textu публикације и/или додатне информације о повезаним интернет ресурсима.

У овом Одељењу се чувају и користе: докторске дисертације, магистарски  и специјалистички радови као и радови са стручних библиотечких испита,  југословенски патентни списи и стандарди и документација организација УНЕСКО и ФАО и компакт дискови.


KoBSON - Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку

A G R I S

 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2019