О Д Е Љ Е Њ А   Б И Б Л И О Т Е К Е   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТАРА И РЕТКА КЊИГА И ЛЕГАТИ
  НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
  КАТАЛОШКО-БИБЛИОГРАФСКА ОБРАДА
  ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА
. РЕФЕРАЛНА ДЕЛАТНОСТ И
  МАТИЧНИ ПОСЛОВИ
  ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА
  ОПШТИ ПОСЛОВИ
  ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
REKONSTRUKCIJA PREMA ORIGINALU
руководилац одељења
Горан Влаховић
e-mail: goranvlahovic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 120
Иницијали из

црнојевићког
Октоиха првогласника
 ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА

У лабораторијама и радионицама Одељења заштите публикација обављају се превентивна заштита библиотечке и архивске грађе и њихова целовита конзервација и рестаурација. Раритетни рукописи, старе и ретке књиге и периодичне публикације се у циљу заштите и коришћења преформатирају поступцима микрофилмовања и дигитализације а врши се и њихова књиговезачка заштита, поправке повеза и израда заштитних кутија, фасцикли и омота. Књиговезачка радионица Библиотеке основана је 1949, а служба конзервације и рестаурације 1954. године. Данас је Библиотека Матице српске матична установа у области заштите старе и ретке књиге у Војводини.

Послови техничке заштите културних добара, обухватају процену њиховог стања и степена оштећености, неопходне анализе и избор метода заштите, проверу већ коришћених метода и материјала и испитивање нових, израду документације о спроведеним поступцима, превентивну заштиту, конзервацију старе и ретке књиге, рукописних и штампаних публикација, слика, графика, мапа, планова и друге библиотечке и архивске грађе, рестаурацију листова, повеза и делова који недостају према репрезентативним примерцима или постојећим оригиналима. Сваке године конзервира се и рестаурира преко 20.000 оштећених страница.

Преформатирање старих и ретких књига за архивирање поступцима микрофилмовања и дигитализације обавља се у лабораторији за микрографију, дигитализацију и фотографију. Врши се контрола квалитета постојећих микроформи са репарацијом старих или оштећених микрофилмова и њиховом дигитализацијом. Снимају се и обрађују дигитални записи, према најразноврснијим захтевима корисника услуга Библиотеке, за потребе научног и стручног рада, за израду репродукција, копија, презентација и фототипских издања као и за јавно публиковање, за изложбе и потребе интернет презентација. За израду конзерваторске документације врше се и изузетно осетљива снимања угрожених културних добара пре, у току и након спровођења мера конзервације и рестаурације. Поступцима микрофилмовања заштићене су све публикације издате до половине 19. века.

У књиговезници се повезују и прекоричавају књиге и периодика, поправљају се оштећени примерци и израђују се различите заштитне кутије, фасцикле и омоти. Каширају се материјали за изложбе, отискују се наслови позлатом, повезују се умножене публикације и обављају се други књиговезачки и картонажни послови.

MIKROFILMOVANJE

KONZERVACIJA


Стара књига после рестаурације

 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2015