O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


REFERALNI CENTAR
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI
e-mail: referalni@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 525 859
+ 381 21 420 199 / 271, 277
rukovodilac odeljenja
Novka Šokica Šuvaković
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
viši dokumentalista
Ivanka Klajn
e-mail: ivanka@bms.ns.ac.rs
dokumentalista
Marina Šmudla
e-mail: msmudla@bms.ns.ac.rs
AGRIS centar
Marina Đačić
e-mail: mdjacic@bms.ns.ac.rs
+ 381 420 199 / 232

Inicijali iz

crnojevićkog
Oktoiha prvoglasnika
 
REFERALNI CENTAR


REFERALNI CENTAR

Referalni centar je osnovan 1985. godine i omogućava vrlo dobru povezanost sa svetom u razmeni naučnih, stručnih i poslovnih informacija i pribavljanju primarnih publikacija.

Delatnosti  centra su raznovrsne i podrazumevaju: tematska pretraživanja u stranim bazama podataka, međubibliotečku pozajmicu iz inostranstva, pretraživanje citiranosti radova naučnih radnika, učestvovanje u izradi međunarodne baze AGRIS.

Tematska pretraživanja se vrše u raznim bazama podataka koje su dostupne u papirnoj verziji, na kompakt disku i na Internetu. Odeljenje ima na raspolaganju sve tri zbirke Indeksa naučnih citata (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts&Humanities Citation Index) od 1945. godine do danas, a one obuhvataju članke iz oko 10.000 renomiranih časopisa u svetu. Od 1996. godine obezbeđen je onlajn pristup ovoj bazi, a od 2001. godine i Zbornicima radova iz ovih serija.

Biblioteka Matice srpske je jedan od osnivača Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku baza podataka, odnosno elektronskih servisa, kao i nabavku stranih časopisa u papirnoj formi (KoBSON). Na sajtu KoBSON-a dostupno je preko dvadeset servisa sa oko 35.000 elektronskih časopisa i preko 90.000 elektronskih knjiga.

U BMS se izrađuje bibliografija citiranosti radova istraživača u Indeksima naučnih citata u serijama za prirodne nauke (od 1945. godine),  društvene nauke (od 1956. godine) kao i u seriji za umetnost i humanističke nauke (od 1975. godine), a od 2001. godine i u Zbornicima radova iz svih ovih serija. Više informacija OVDE.


Za izradu bibliografije citiranosti radova potrebno je dostaviti kompletnu, hronološki sređenu bibliografiju radova koja se lično ili elektronskim putem predaje Odeljenju.
Ukoliko se zahtev šalje elektronski, neophodno je popuniti odgovarajući FORMULAR
Za dobijanje bibliografije citiranih radova nije potrebno učlanjenje u Biblioteku.

Da bi se došlo do primarnog teksta (knjige ili članka iz časopisa), koristi se sistem međubibliotečke pozajmice. Kopije radova kao i knjige naručuju se iz SUBITO centra (konzorcijum biblioteka Nemačke, Austrije, Švajcarske), Britanske biblioteke, kao i iz bilo koje nacionalne ili stručne biblioteke u svetu. Kopije stignu u roku od 2 dana, a knjige za desetak dana. Više informacija OVDE.

Biblioteka Matice srpske od 1982. godine učestvuje u izradi međunarodne baze podataka za poljoprivredne nauke i tehnologije (AGRIS), tako što se odabrani radovi iz te oblasti objavljeni na teritoriji naše zemlje dokumentalistički obrade i uključe u bazu. U izradi ove baze učestvuje 150 AGRIS centara iz 65 zemalja sveta. Baza broji preko 7 miliona bibliografskih referenci koje sadrže link ka full textu publikacije i/ili dodatne informacije o povezanim internet resursima.

U ovom Odeljenju se čuvaju i koriste: doktorske disertacije, magistarski  i specijalistički radovi kao i radovi sa stručnih bibliotečkih ispita,  jugoslovenski patentni spisi i standardi i dokumentacija organizacija UNESCO i FAO i i kompakt diskovi.


KoBSON - Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku

A G R I S

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2019