O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


OPŠTI POSLOVI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 
  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI
 
javne nabavke - osoba za kontakt
Milana Živanović
Pomoćnik upravnika
za pravne i opšte poslove

e-mail: mzivanovic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 155
+ 381 21 6613 457
 
 
 

OPŠTI POSLOVI

Odeljenje opštih poslova nadležno je za opšta, pravna i administrativna pitanja. Stara se o održavanju i obezbeđivanju objekta, protivpožarnoj zaštiti, zaštiti na radu i o drugim potrebama.

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UZBUNJIVANJU

PRAVILNIK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I POSTUPKA NABAVKE NA KOJI SE NE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE - 2023.
 
PLAN JAVNIH NABAVKI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2023. GODINU
Izmena plana javnih nabavki 19.07.2023.
Izmena plana javnih nabavki 13.10.2023.
 
JAVNE NABAVKE - 2021.
 
PLAN JAVNIH NABAVKI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2021. GODINU
 
JAVNE NABAVKE - 2020.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA II - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA III - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-9/20 - PRIPREMA IZGRADNJE NOVOG MAGACINSKOG PROSTORA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-8/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-8/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-8/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-8/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-7/20 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-7/20 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-7/20 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-7/20 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-6/20 - RAČUNARSKA OPREMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-6/20 - RAČUNARSKA OPREMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-6/20 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JN 0122-6/20 - RAČUNARSKA OPREMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-5/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-5/20 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/20 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/20 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-4/20 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-4/20 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/20 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/20 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/20 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/20 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/20 - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/20 - USLUGE ŠTAMPANJA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-2/20 - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-2/20 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/20 - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/20 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/20 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-1/20 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-1/20 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
JAVNE NABAVKE - 2019.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-13/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA II
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-13/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA II
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-13/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA II
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JN 0122-13/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA II
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-12/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-12/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-12/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-12/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-11/19 - RAČUNARSKA OPREMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-11/19 - RAČUNARSKA OPREMA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-11/19 - RAČUNARSKA OPREMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-11/19 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JN 0122-11/19 - RAČUNARSKA OPREMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-10/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-10/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-10/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-10/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-9/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-9/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-9/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JN 0122-9/19 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-8/19 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-8/19 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-8/19 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-8/19 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-7/19 - MAŠINE I OPREMA (PUTNIČKO VOZILO)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-7/19 - MAŠINE I OPREMA (PUTNIČKO VOZILO)
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-7/19 - MAŠINE I OPREMA (PUTNIČKO VOZILO)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-7/19 - MAŠINE I OPREMA (PUTNIČKO VOZILO)
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/19-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/19-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-6/19-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-6/19-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/19 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/19 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-6/19 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-6/19 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - KOPILIT
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/19 - RAČUNARSKA MREŽA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/19 - RAČUNARSKA MREŽA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-5/19 - RAČUNARSKA MREŽA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-5/19 - RAČUNARSKA MREŽA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-4/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-4/19 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/19 - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/19 - OSIGURANJE IMOVINE, AUTOMOBILA I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/19 - OSIGURANJE IMOVINE, AUTOMOBILA I ZAPOSLENIH
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-2/19 - OSIGURANJE IMOVINE, AUTOMOBILA I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/19 - OSIGURANJE IMOVINE, AUTOMOBILA I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/19 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/19 - NABAVKA DIZEL GORIVA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-1/19 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-1/19 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-1/19 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
JAVNE NABAVKE - 2018.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-16/18-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-16/18-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-16/18-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-16/18-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-15/18-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-15/18-III-11 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-15/18-III-11 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-14/18-III - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-14/18-III - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-14/18-III - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-14/18-III - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA 2 - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA 2 - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2 - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-13/18 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-13/18-1 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-13/18-2 - RAČUNARSKA OPREMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-12/18-II - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-12/18-II - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-12/18-II - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-12/18-II - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-11/18-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-11/18-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-11/18-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-11/18-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-10/18-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-10/18-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-10/18-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-10/18-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JN 0122-10/18-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-9/18-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-9/18-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-9/18-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-9/18-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-8/18 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-8/18 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-8/18 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-8/18 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-7/18 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-7/18 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-7/18 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-7/18 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/18 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/18 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-6/18 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-6/18 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-6/18 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/18 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/18 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-5/18 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-5/18 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/18 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/18 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-4/18 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-4/18 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
IZMENjENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA 2 - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/18 - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/18 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/18 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-2/18 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/18 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/18 - NAMEŠTAJ U KATALOGU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/18 - NAMEŠTAJ U KATALOGU
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA - JNMV 0122-1/18 - NAMEŠTAJ U KATALOGU
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-1/18 - NAMEŠTAJ U KATALOGU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-1/18 - NAMEŠTAJ U KATALOGU
 
JAVNE NABAVKE - 2017.
 
PLAN JAVNIH NABAVKI BMS ZA 2017.
PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BMS ZA 2017.
DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI BMS ZA 2017.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-20/17-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - ZAMENA PROZORA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-20/17-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - ZAMENA PROZORA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-20/17-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - ZAMENA PROZORA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-20/17-II - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - ZAMENA PROZORA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-19/17-III - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-19/17-III - USLUGE ŠTAMPANJA
PITANJA I ODGOVORI - JNMV 0122-19/17-III - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-19/17-III - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-19/17-III - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-18/17-II - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-18/17-II - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-18/17-II - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-18/17-II, partija 2 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-18/17-II, partija 1 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-17/17-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-17/17-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-17/17-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-17/17-II - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-16/17-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-16/17-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-16/17-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-16/17-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
PITANJA I ODGOVORI 1- JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
PITANJA I ODGOVORI 2- JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-15/17-II - RAČUNARSKA OPREMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 1 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 2 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 3 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 4 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PREČIŠĆEN TEKST - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 5 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
PITANJA I ODGOVORI 6 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA 2 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PREČIŠĆEN TEKST 2 - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
ODLUKA O IZMENI UGOVORA - JN 0122-14/17-II - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-13/17 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-13/17 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
PITANJA I ODGOVORI - JNMV 0122-13/17 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-13/17 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-13/17 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-12/17 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-12/17 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-12/17 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-12/17 - MATERIJAL ZA ZAŠTITU - RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-11/17-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-11/17-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-11/17-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-11/17-II - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-10/17 - RAČUNARSKA OPREMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-10/17 - RAČUNARSKA OPREMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-10/17 - RAČUNARSKA OPREMA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-10/17 - RAČUNARSKA OPREMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-9/17-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-9/17-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-9/17-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-9/17-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
PITANJA I ODGOVORI - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-8/17-II - USLUGE ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-7/17 - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-7/17 - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - JN 0122-7/17 - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - JN 0122-7/17 - NABAVKA RADOVA -KAPITALNO ODRŽAVANjE USTANOVA KULTURE- KATALOG I ATRIJUM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-6/17 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-6/17 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-6/17 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-6/17 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/17 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA TOALETA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/17 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA TOALETA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-5/17 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA TOALETA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-5/17 - RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA TOALETA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/17 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/17 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-4/17 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-4/17 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/17 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/17 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/17 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/17 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/17 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/17 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-2/17 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/17 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/17 - USLUGE ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/17 - USLUGE ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-1/17 - USLUGE ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-1/17 - USLUGE ŠTAMPANJA
 
JAVNE NABAVKE - 2016.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-10/16-II - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-10/16-II - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-10/16-II - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-10/16-II - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/16-II - Radovi na tekućem održavanju zgrade
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/16-II - Radovi na tekućem održavanju zgrade
PITANJA I ODGOVORI - JNMV 0122-6/16-II - Radovi na tekućem održavanju zgrade
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-6/16-II - Radovi na tekućem održavanju zgrade
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-6/16-II - Radovi na tekućem održavanju zgrade
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-11/16-II - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-11/16-II - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-11/16-II - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-11/16-II - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/16-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/16-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/16-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/16-III - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-11/16 - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-11/16 - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-11/16 - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
OBAVE{TENJE O YAKLJU:ENOM UGOVORU - JNMV 0122-11/16 - OPREMANJE ČITAONICE ZA SLEPE I SLABOVIDE
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-10/16 - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-10/16 - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-10/16 - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-10/16 - NABAVKA MATERIJALA ZA ZAŠTITU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-9/16 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-9/16 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
PITANJA I ODGOVORI - JN 0122-9/16 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-9/16 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JN 0122-9/16 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/16-II - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-8/16 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-8/16 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-8/16 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JNMV 0122-8/16 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-7/16 - Nabavka dobara, putničko-teretno vozilo
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-7/16 - Nabavka dobara, putničko-teretno vozilo
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-7/16 - Nabavka dobara, putničko-teretno vozilo
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-7/16 - Nabavka dobara, putničko-teretno vozilo
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/16 / II - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/16 / II - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-5/16 / II - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-5/16 / II - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/16 - Radovi na tekućem održavanju objekta - radovi na adaptaciji tavanske prostorije
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/16 - Radovi na tekućem održavanju objekta - radovi na adaptaciji tavanske prostorije
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-6/16 - Radovi na tekućem održavanju objekta - radovi na adaptaciji tavanske prostorije
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-6/16 - Radovi na tekućem održavanju objekta - radovi na adaptaciji tavanske prostorije
ODLUKA O IZMENI UGOVORA - JNMV 0122-6/16 - Radovi na tekućem održavanju objekta - radovi na adaptaciji tavanske prostorije
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/16 - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/16 - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-5/16 - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - JNMV 0122-5/16 - Laboratorijska oprema za restauraciju – topla vakuum presa sa staklom za restauraciju papira
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
PITANJA I ODGOVORI - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOMI UGOVORU - JNMV 0122-4/16 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/16 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/16 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-3/16 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/16 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/16 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/16 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-2/16 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/16 - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/16 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/16 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-1/16 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOMI UGOVORU - JNMV 0122-1/16 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
JAVNE NABAVKE - 2015.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-7/15 - RAČUNARSKA OPREMA SA LICENCAMA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-7/15 - RAČUNARSKA OPREMA SA LICENCAMA
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JNMV 0122-7/15 - RAČUNARSKA OPREMA SA LICENCAMA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-7/15 - RAČUNARSKA OPREMA SA LICENCAMA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-6/15 - NABAVKA OPREME ZA KULTURU - SKENER A1 FORMAT SA OPREMOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-6/15 - NABAVKA OPREME ZA KULTURU - SKENER A1 FORMAT SA OPREMOM
PITANJA I ODGOVORI - JN 0122-6/15 - NABAVKA OPREME ZA KULTURU - SKENER A1 FORMAT SA OPREMOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-6/15 - NABAVKA OPREME ZA KULTURU - SKENER A1 FORMAT SA OPREMOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JN 0122-6/15 - NABAVKA OPREME ZA KULTURU - SKENER A1 FORMAT SA OPREMOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-5/15 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-5/15 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
ODLUKA O DODELI UGOVORA - JN 0122-5/15 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-5/15 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/15 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/15 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-4/15 - NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/15 - NABAVKA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I ZAPOSLENIH
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/15 - NABAVKA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I ZAPOSLENIH
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-3/15 - NABAVKA OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I ZAPOSLENIH
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/15 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/15 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-2/15 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/15 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/15 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-1/15 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
JAVNE NABAVKE - 2014.
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-10/14 - NABAVKA MATERIJALA ZA KULTURU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-10/14 - NABAVKA MATERIJALA ZA KULTURU
ODGOVOR NA PITANJE - JNMV 0122-10/14 - NABAVKA MATERIJALA ZA KULTURU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV 0122-10/14 - NABAVKA MATERIJALA ZA KULTURU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-9/14 - NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-9/14 - NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JNMV 0122-9/14 - NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-8/14 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-8/14 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JNMV 0122-8/14 - NABAVKA OPREME ZA DIGITALIZACIJU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JN 0122-7/14 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JN 0122-7/14 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA - JN 0122-7/14 - NABAVKA DOBARA - RAZMENA KNJIGA SA INOSTRANSTVOM
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-6/14 - USLUGE OSIGURANJA IMOVINE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-6/14 - USLUGE OSIGURANJA IMOVINE
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-6/14 - USLUGE OSIGURANJA IMOVINE
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
ODGOVOR 1 - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
ODGOVOR 2 - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNOP 0122-5/14 - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
ODGOVOR - JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-4/14 - NABAVKA OPREME ZA SAOBRAĆAJ - AUTOMOBIL PUTNIČKI
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-3/14 - NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-3/14 - NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-3/14 - NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-2/14 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-2/14 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-2/14 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
ODGOVOR - JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-1/14 - NABAVKA DIZEL GORIVA
 
JAVNE NABAVKE - 2013.
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 8 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 7 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 6 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 5 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 4 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 3 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 2 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-16/13 - PARTIJA 1 (10.12.2013.)
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - JNMV 0122-16/13 - NABAVKA KNJIGA ZA BIBLIOTEKU (20.11.2013.)
IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-16/13 - NABAVKA KNJIGA ZA BIBLIOTEKU (20.11.2013.)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-16/13 - NABAVKA KNJIGA ZA BIBLIOTEKU (14.11.2013.)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-16/13 - NABAVKA KNJIGA ZA BIBLIOTEKU (14.11.2013.)
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-15/13 (25.11.2013.)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-15/13 - OPREMA ZA KULTURU (1.11.2013.)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-15/13 - OPREMA ZA KULTURU (1.11.2013.)
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-14/13 (15.11.2013.)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - JNMV 0122-14/13 - MATERIJAL ZA KNJIGOVEZNICU I RESTAURACIJU (31.10.2013.)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-14/13 - MATERIJAL ZA KNJIGOVEZNICU I RESTAURACIJU (31.10.2013.)
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U POSTUPKU JNMV 0122-13/13 (21.08.2013.)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JNMV 0122-13/13 - USLUGE OSIGURANJA IMOVINE (29.07.2013.)
 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2023