O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


MATIČNI POSLOVI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI

 

 

rukovodilac odeljenja
Novka Šokica Šuvaković
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 278

za narodne biblioteke
Silvija Čamber
e-mail: cambers@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 276

za visokoškolske biblioteke
Marina Šmudla
e-mail: msmudla@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 525 859
+ 381 21 420 199 / 277


 


 
CITAONICA STRUCNE LITERATURE
Čitaonica stručne literature

MATIČNI POSLOVI

Biblioteka Matice srpske obavlja matične poslove za biblioteke u Vojvodini. Biblioteka Matice srpske prati i pomaže njihov rad i razvoj u cilju uključivanja u jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem Srbije.

Svake godine izrađuju se i objavljuju Analiza rada visokoškolskih biblioteka u Vojvodini i Analiza rada narodnih biblioteka u Vojvodini. Biblioteka Matice srpske redovno pruža stručnu pomoć bibliotekama, predlaže različite oblike modernizacije i unapređenja njihovog rada, organizuje stručne seminare i obavlja stručne nadzore. Svi ovi poslovi doprinose jedinstvenom obavljanju bibliotečke delatnosti u skladu sa zakonskim i stručnim normativima i međunarodnim standardima.

U Čitaonici stručne bibliotekarske literature prate se i prikupljaju knjige i časopisi iz oblasti bibliotekarstva i informatike i uslužuju se čitaoci.


STRUČNI ISPITI U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

STALNO STRUČNO USVRŠAVANjE U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

   

MATIČNE I NARODNE BIBLIOTEKE U VOJVODINI

VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE U VOJVODINI

 
 
Inicijali iz crnojevićkog Oktoiha prvoglasnika

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2020